Jesteś tutaj: Bip -> Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat. Komisję Rewizyjną tworzą przedstawiciele trzech gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, po jednym dla terenu każdego z tych powiatów.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu pod względem celowości gospodarowania, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu, przedkłada Walnemu Zebraniu Członków wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Walne Zebranie Członków.

Joanna Zasępa
Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Syguda
Członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Ślęczka Członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Ślęczka Członek Komisji Rewizyjnej